Truxton James Older Images

Truxton James Older baptism 1st Pres 1947

Truxton James Older baptism 1st Pres 1947